Remedial Teaching (RT):

Bij Remedial Teaching wordt er via specifieke methodes extra ondersteuning verleend aan leerlingen die veel moeite hebben met taal, rekenen of schrijven. Dit ondanks dat leerlingen er veel moeite voor doen maar toch niet het gewenste resultaat behalen. Dit kan verschillende oorzaken hebben, niet alle leerlingen leren of denken op eenzelfde manier. De methodes helpen leerlingen om de taal en het rekenen zich toch eigen te kunnen maken. Net zoals de specifieke methodes om schrijfproblemen op te lossen of te verbeteren.
Het niet gewenste resultaat behalen kan ook een gevolg zijn van een leer- of gedragsprobleem.

Overige informatie over Remedial teaching:

Remedial Teaching is geen huiswerkbegeleiding of bijles. Bij huiswerkbegeleiding of bijles wordt bestaande lesstof herhaald/overhoord of nogmaals uitgelegd.

Voor wie is Remedial Teaching bestemd:

Remedial Teaching is bestemd voor leerlingen uit het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het speciaal basis- en voortgezet-onderwijs die problemen hebben op het gebied van:

  • technisch en begrijpend lezen
  • spelling (waaronder dyslexie)
  • rekenen (waaronder dyscalculie)
  • schrijven.

De Remedial Teacher:

De remedial Teacher is een speciaal opgeleid persoon die hulp voor specifieke problemen kan bieden. De Remedial Teacher heeft een onderwijs bevoegdheid van het primair of basisonderwijs (Pabo) of een bevoegdheid voor het Voortgezet Onderwijs (Lerarenopleiding of universiteit). Daarnaast heeft de docent een opleiding tot remedial teacher gevolgd.

Waar wordt ondersteuning aangeboden:

Deze hulp wordt in de eigen praktijk gegeven. Ook bestaat de mogelijkheid om RT te geven op school tijdens de reguliere lessen. Dit alles in overleg met de ouders en de school.

Plan van Aanpak:

  • Intakegesprek
  • Didactisch onderzoek
  • Opstellen van een Handelingsplan
  • Begeleiding
  • Evaluatie